# 261  

உற்றநோய் நோன்றல் உயிர்க்குறுகண் செய்யாமை 
அற்றே தவத்திற் குரு. 

Meaning in English :   Pains endure; pain not beings This is the type of true penance
# 262  

தவமும் தவமுடையார்க்கு ஆகும் அதனை 
அஃதிலார் மேற்கொள் வது. 

Meaning in English :   Penance is fit for penitents Not for him who in vain pretends
# 263  

துறந்தார்க்குத் துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்கொல் 
மற்றை யவர்கள் தவம். 

Meaning in English :   Is it to true penitent"s aid, That others austere path avoid?
# 264  

ஒன்னார்த் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும் 
எண்ணின் தவத்தான் வரும். 

Meaning in English :   In penance lies the power to save The friends and foil the foe and knave
# 265  

வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்தலால் செய்தவம் 
ஈண்டு முயலப் படும். 

Meaning in English :   What they wish as they wish is won Here hence by men penance is done
# 266  

தவஞ் செய்வார் தங்கருமஞ் செய்வார்மற் றல்லார் 
அவஞ்செய்வார் ஆசையுட் பட்டு. 

Meaning in English :   Who do penance achieve their aim Others desire-rid themselves harm
# 267  

சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளிவிடும் துன்பஞ் 
சுடச்சுட நோற்கிற் பவர்க்கு. 

Meaning in English :   Pure and bright gets the gold in fire; and so the life by pain austere
# 268  

தன்னுயிர் தான்அறப் பெற்றானை ஏனைய 
மன்னுயி ரெல்லாந் தொழும். 

Meaning in English :   He worship wins from every soul Who Master is by soul control
# 269  

கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் நோற்றலின் 
ஆற்றல் தலைப்பட் டவர்க்குல். 

Meaning in English :   They can even defy death Who get by penance godly strenth
# 270  

இலர்பல ராகிய காரணம் நோற்பார் 
சிலர்பலர் நோலா தவர். 

Meaning in English :   Many are poor and few are rich For they care not for penance much

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total

    previousnext

Thirukural Search


Chapters
கடவுள் வாழ்த்து   10 வான் சிறப்பு   10 நீத்தார் பெருமை   10 அரண் வலியுறுத்தல்   10 இல்வாழ்க்கை   10 வாழ்க்கைத் துணைநலம்   10 மக்கட்பேறு   10 அன்புடைமை   10 விருந்தோம்பல்   10 இனியவை கூறல்   10 செய்ந்நன்றி அறிதல்   10 நடுவு நிலைமை   10 அடக்கமுடைமை   10 ஒழுக்கமுடைமை   10 பிறனில் விழையாமை   10 பொறையுடைமை   10 அழுக்காறாமை   10 வெஃகாமை   10 புறங்கூறாமை   10 பயனில சொல்லாமை   10 தீவினையச்சம்   10 ஒப்புரவறிதல்   10 ஈகை   10 புகழ்   10 அருளுடைமை   10 புலால் மறுத்தல்   10 தவம்   10 கூடா ஒழுக்கம்   10 கள்ளாமை   10 வாய்மை   10 வெகுளாமை   10 இன்னா செய்யாமை   10 கொல்லாமை   10 நிலையாமை   10 துறவு   10 மெய்யுணர்தல்   10 அவா அறுத்தல்   10 ஊழ்   10