# 371  

ஆகூழால் தோன்றும் அசைவின்மை கைப்பொருள் 
போகூழால் தோன்றும் மடி. 

Meaning in English :   Efforts succeed by waxing star Wealth-losing brings waning star
# 372  

பேதைப் படுக்கும் இழவூழ் அறிவகற்றும் 
ஆகலூழ் உற்றக் கடை. 

Meaning in English :   Loss-fate makes a dull fool of us Gain-fate makes us prosperous, wise!
# 373  

நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றுந்தன் 
உண்மை யறிவே மிகும். 

Meaning in English :   What matters subtle study deep? Levels of innate wisdom-keep
# 374  

இருவேறு உலகத்து இயற்கை திருவேறு 
தெள்ளிய ராதலும் வேறு. 

Meaning in English :   Two natures in the world obtain Some wealth and others wisdom gain
# 375  

நல்லவை எல்லாஅந் தீயவாம் தீயவும் 
நல்லவாம் செல்வம் செயற்கு. 

Meaning in English :   In making wealth fate changes mood; The good as bad and bad as good
# 376  

பரியினும் ஆகாவாம் பாலல்ல உய்த்துச் 
சொரியினும் போகா தம. 

Meaning in English :   Things not thine never remain Things destined are surely thine
# 377  

வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லால் கோடி 
தொகுத்தார்க்கு துய்த்தல் அரிது. 

Meaning in English :   Who crores amass enjoy but what The Dispenser"s decrees allot
# 378  

துறப்பார்மன் துப்புர வில்லார் உறற்பால 
ஊட்டா கழியு மெனின். 

Meaning in English :   The destitute desire will quit If fate with ills visit them not
# 379  

நன்றாங்கால் நல்லவாக் காண்பவர் அன்றாங்கால் 
அல்லற் படுவ தெவன்? 

Meaning in English :   Who good in time of good perceive In evil time why should they grieve?
# 380  

ஊழிற் பெருவலி யாவுள மற்றொன்று 
சூழினுந் தான்முந் துறும். 

Meaning in English :   What power surpasses fate? Its will Persists against the human skill

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total

    previousnext

Thirukural Search


Chapters
கடவுள் வாழ்த்து   10 வான் சிறப்பு   10 நீத்தார் பெருமை   10 அரண் வலியுறுத்தல்   10 இல்வாழ்க்கை   10 வாழ்க்கைத் துணைநலம்   10 மக்கட்பேறு   10 அன்புடைமை   10 விருந்தோம்பல்   10 இனியவை கூறல்   10 செய்ந்நன்றி அறிதல்   10 நடுவு நிலைமை   10 அடக்கமுடைமை   10 ஒழுக்கமுடைமை   10 பிறனில் விழையாமை   10 பொறையுடைமை   10 அழுக்காறாமை   10 வெஃகாமை   10 புறங்கூறாமை   10 பயனில சொல்லாமை   10 தீவினையச்சம்   10 ஒப்புரவறிதல்   10 ஈகை   10 புகழ்   10 அருளுடைமை   10 புலால் மறுத்தல்   10 தவம்   10 கூடா ஒழுக்கம்   10 கள்ளாமை   10 வாய்மை   10 வெகுளாமை   10 இன்னா செய்யாமை   10 கொல்லாமை   10 நிலையாமை   10 துறவு   10 மெய்யுணர்தல்   10 அவா அறுத்தல்   10 ஊழ்   10